تلفن پشتیبانی :
(۰۲۱)۶۶۴۱۴۰۴۰
0


کتاب های

نشر نی

آقای سفیر
قابل تهیه
480,000 ریال

... راهنمای سنجش و تحقی
غیر فعال
380,000 ریال
مرا هنگام موجود شدن مطلع کن

... اقتصاد پول و بانکدا
قابل تهیه
560,000 ریال

... اقتصاد سنجی سری زما
قابل تهیه
600,000 ریال

... مدیریت عمومی
قابل تهیه
560,000 ریال

... مالیه بین الملل 2
قابل تهیه
600,000 ریال

... کلیات علم اقتصاد
قابل تهیه
890,000 ریال

... تئوری سیاست های اقت
قابل تهیه
860,000 ریال

... در آمدی بر تحقیق کی
قابل تهیه
380,000 ریال

... جامعه شناسی نظم
غیر فعال
300,000 ریال
مرا هنگام موجود شدن مطلع کن

... انگیزش و هیجان
قابل تهیه
860,000 ریال

... اقتصاد توسعه
غیر فعال
220,000 ریال
مرا هنگام موجود شدن مطلع کن

... معادلات دیفرانسیل و
غیر فعال
60,000 ریال
مرا هنگام موجود شدن مطلع کن

... ریاضیات عمومی وکارب
قابل تهیه
460,000 ریال

... مبانی اقتصاد
قابل تهیه
380,000 ریال

... نظریه های دولت
قابل تهیه
480,000 ریال

... نظریه های متاخر جام
قابل تهیه
660,000 ریال

... نحوه ی انجام تحقیقا
قابل تهیه
680,000 ریال

... نظریه اقتصاد کلان
قابل تهیه
560,000 ریال

... نظریه های اقتصادی ت
قابل تهیه
380,000 ریال