تلفن پشتیبانی :
(۰۲۱)۶۶۴۱۴۰۴۰
0


کتاب های

نشر نی

آقای سفیر
قابل تهیه
480,000 ریال

... راهنمای سنجش و تحقی
قابل تهیه
380,000 ریال

... اقتصاد پول و بانکدا
قابل تهیه
250,000 ریال

... اقتصاد سنجی سری زما
قابل تهیه
600,000 ریال

... مدیریت عمومی
قابل تهیه
400,000 ریال

... مالیه بین الملل 2
قابل تهیه
260,000 ریال

... کلیات علم اقتصاد
قابل تهیه
890,000 ریال

... تئوری سیاست های اقت
قابل تهیه
700,000 ریال

... در آمدی بر تحقیق کی
قابل تهیه
380,000 ریال

... جامعه شناسی نظم
قابل تهیه
300,000 ریال

... انگیزش و هیجان
قابل تهیه
860,000 ریال

... اقتصاد توسعه
قابل تهیه
220,000 ریال

... معادلات دیفرانسیل و
قابل تهیه
60,000 ریال

... ریاضیات عمومی وکارب
قابل تهیه
460,000 ریال

... مبانی اقتصاد
قابل تهیه
380,000 ریال

... نظریه های دولت
قابل تهیه
480,000 ریال

... نظریه های متاخر جام
قابل تهیه
280,000 ریال

... نحوه ی انجام تحقیقا
قابل تهیه
680,000 ریال

... نظریه اقتصاد کلان
قابل تهیه
560,000 ریال

... نظریه های اقتصادی ت
قابل تهیه
380,000 ریال