تلفن پشتیبانی :
(۰۲۱)۶۶۴۱۴۰۴۰
0


کتاب های

نشردف

... راهنمای رسمی GMP ای
قابل تهیه
700,000 ریال

... توصیه های دارویی (ت
قابل تهیه
250,000 ریال

... اطلاع رسانی دارویی
قابل تهیه
480,000 ریال

... داروشناسی نسخه های
غیر فعال
500,000 ریال
مرا هنگام موجود شدن مطلع کن

... داروشناسی نسخه های
قابل تهیه
840,000 ریال

... راهنمای خدمات داروی
قابل تهیه
220,000 ریال

... پایه و اساس مدریتی
قابل تهیه
165,000 ریال

... راهنمای منابع اطلاع
قابل تهیه
350,000 ریال

... راهنمای رسمی GMP ای
قابل تهیه
650,000 ریال