تلفن پشتیبانی :
(۰۲۱)۶۶۴۱۴۰۴۰
0


کتاب های

نگاه دانش

... نظریه های عمومی ساز
قابل تهیه
100,000 ریال

... زبان عمومی ارشد زیر
قابل تهیه
390,000 ریال

... بازاریابی صنعتی
قابل تهیه
350,000 ریال

... بازرگانی بین المللی
قابل تهیه
200,000 ریال

... راهنمای جامع آزمون
قابل تهیه
450,000 ریال

... روابط صنعتی و روابط
قابل تهیه
350,000 ریال

... مجموعه سوالات کنکور
قابل تهیه
350,000 ریال

... تبلیغات از تئوری تا
قابل تهیه
250,000 ریال

... مجموعه سوالات آزمون
قابل تهیه
550,000 ریال

... مدیریت رفتار سازمان
قابل تهیه
400,000 ریال

... خودآموز آزمون معامل
قابل تهیه
500,000 ریال

... خود آموز آزمون مدیر
قابل تهیه
300,000 ریال

... خود آموز آزمون مدیر
قابل تهیه
600,000 ریال

... خود آموز آزمون تحلی
قابل تهیه
250,000 ریال

... خود آموز آزمون تحلی
قابل تهیه
400,000 ریال

... دانش مسائل روز
قابل تهیه
350,000 ریال

... مدیریت کیفیت خدمات
غیر فعال
250,000 ریال
مرا هنگام موجود شدن مطلع کن

... مدیریت بازاریابی(وی
قابل تهیه
100,000 ریال

... 2000سوال چهارگزینه
قابل تهیه
650,000 ریال

... 2000 سوال چهارگزینه
قابل تهیه
450,000 ریال

... 2000سوال چهارگزینه
قابل تهیه
550,000 ریال

... 2000 سوال چهارگزین
قابل تهیه
500,000 ریال

... 2000 سوال چهار گزین
قابل تهیه
450,000 ریال

... مجموعه سوالات کنکور
قابل تهیه
330,000 ریال

... مدیریت بازرگانی ( م
قابل تهیه
330,000 ریال

... 2000سوال چهارگزینه
قابل تهیه
500,000 ریال

... مدیریت گرایش دولتی
قابل تهیه
50,000 ریال

... مجموعه سوالات کنکور
قابل تهیه
300,000 ریال

... مدیریت اجرایی و MBA
قابل تهیه
350,000 ریال

... GMAT استعداد و آماد
قابل تهیه
800,000 ریال