تلفن پشتیبانی :
(۰۲۱)۶۶۴۱۴۰۴۰
0


کتاب های

نوآور

... تحلیل و طراحی پل در
قابل تهیه
610,000 ریال

... عناصر و جزییات ساخت
قابل تهیه
670,000 ریال

... مدلسازی لرزه ای و ت
قابل تهیه
510,000 ریال

... 500نکته کاربردی بتن
قابل تهیه
360,000 ریال

... 500 نکته کاربردی دی
قابل تهیه
410,000 ریال

... مرجع کاربردی مدلساز
قابل تهیه
620,000 ریال

... آنالیز و طراحی روسا
قابل تهیه
1,240,000 ریال

... بتن های الیافی
قابل تهیه
150,000 ریال

... طراحی تیرهای کامپوز
قابل تهیه
55,000 ریال

... تحلیل و طراحی سوله
قابل تهیه
420,000 ریال

... گودبرداری و سازه ها
قابل تهیه
880,000 ریال

... مبانی طراحی معماری
قابل تهیه
800,000 ریال

... شبیه سازی مسائل هید
قابل تهیه
460,000 ریال

... شرح ودرس آزمون های
قابل تهیه
620,000 ریال

... گودبرداری و سازه ها
غیر فعال
100,000 ریال
مرا هنگام موجود شدن مطلع کن

... ساختمان های بتن آرم
غیر فعال
160,000 ریال
مرا هنگام موجود شدن مطلع کن

... برنامه نویسی شاخص ه
قابل تهیه
230,000 ریال

... برنامه نویسی شاخص ه
قابل تهیه
370,000 ریال

... تشریح کامل سوالات آ
قابل تهیه
1,270,000 ریال

... سوالات چهارگزینه ای
قابل تهیه
480,000 ریال