تلفن پشتیبانی :
(۰۲۱)۶۶۴۱۴۰۴۰
0


کتاب های

نوپردازان

استاتیک
قابل تهیه
270,000 ریال

... تشریح مسائل الکترون
قابل تهیه
150,000 ریال

... راهنما و حل مسائل ش
قابل تهیه
340,000 ریال

... تشریح کامل مسایل شی
قابل تهیه
500,000 ریال

... تشریح کامل مسایل شی
قابل تهیه
380,000 ریال

شیمی آلی 2
قابل تهیه
900,000 ریال

شیمی آلی 3
قابل تهیه
600,000 ریال

... مکانیک سیالات
قابل تهیه
350,000 ریال

... تشریح کامل مسائل مک
قابل تهیه
100,000 ریال

... شیمی آلی (ساختار و
قابل تهیه
360,000 ریال

... تشریح کامل مسایل مب
قابل تهیه
160,000 ریال

... تشریح کامل مسائل اص
قابل تهیه
600,000 ریال

... تشریح کامل مسائل مب
قابل تهیه
290,000 ریال

... مبانی فیزیک ( فیزیک
قابل تهیه
340,000 ریال

... مبانی شیمی آلی
قابل تهیه
800,000 ریال

... راهنما و حل مسائل ش
قابل تهیه
400,000 ریال

... مکانیک سیالات
قابل تهیه
1,100,000 ریال

... physical metallurgy
قابل تهیه
500,000 ریال

... مبانی فیزیک (فیزیک
قابل تهیه
440,000 ریال

... فیزیک جدید 1
قابل تهیه
250,000 ریال

... تشریح کامل مسایل مب
قابل تهیه
240,000 ریال

... مبانی فیزیک ( الکتر
قابل تهیه
330,000 ریال

... تحلیل و تشریح کامل
قابل تهیه
120,000 ریال

... تحلیل و مدل سازی سی
قابل تهیه
350,000 ریال

شیمی آلی 1
قابل تهیه
700,000 ریال

... basic one- and two
قابل تهیه
350,000 ریال

... مکانیک کلاسیک (جلد
قابل تهیه
360,000 ریال

... تشریح کامل مسایل مک
قابل تهیه
120,000 ریال

... تونل سازی و مکانیک
قابل تهیه
240,000 ریال

... شیمی آلی جلد سوم
قابل تهیه
600,000 ریال