تلفن پشتیبانی :
(۰۲۱)۶۶۴۱۴۰۴۰
0


کتاب های

نورا

... مدیریت تغییر
قابل تهیه
40,000 ریال

... 33 گام تا یک سخنران
قابل تهیه
50,000 ریال

... بررسی مسائل مدیریتی
قابل تهیه
110,000 ریال

... رازهای ناگفته موفقی
قابل تهیه
120,000 ریال

... 150 کارگاه عملی مدی
قابل تهیه
170,000 ریال

... کاربرد روش های ترکی
قابل تهیه
190,000 ریال

... رویکردهای نوین در ک
قابل تهیه
190,000 ریال