تلفن پشتیبانی :
(۰۲۱)۶۶۴۱۴۰۴۰
0


کتاب های

علوم دانشگاهی

... شیمی عمومی 2
قابل تهیه
350,000 ریال

شیمی آلی 1
قابل تهیه
500,000 ریال

شیمی آلی 2
قابل تهیه
400,000 ریال

... راهنمای شیمی آلی 1
قابل تهیه
200,000 ریال

... راهنما و حل مسائل ش
قابل تهیه
350,000 ریال

... راهنمای مکانیک بردا
قابل تهیه
750,000 ریال

... مقاومت مصالح
قابل تهیه
500,000 ریال

... کاربرد طیف سنجی در
قابل تهیه
600,000 ریال

... شیمی عمومی 1
قابل تهیه
400,000 ریال