تلفن پشتیبانی :
(۰۲۱)۶۶۴۱۴۰۴۰
0


کتاب های

پرهام نقش

... فرهنگ شهر سازی
قابل تهیه
250,000 ریال

... شهر و نظریه انتقادی
قابل تهیه
120,000 ریال

... مکتب های جغرافیایی
قابل تهیه
140,000 ریال

ژ
قابل تهیه
200,000 ریال

... مفاهیم پایه در معما
قابل تهیه
310,000 ریال

... فضا و نظریه اجتماعی
قابل تهیه
135,000 ریال

... آموزش اسکیس درمعمار
قابل تهیه
75,000 ریال

... طراحی داخلی از معما
قابل تهیه
370,000 ریال

... لوکوربوزیه
قابل تهیه
90,000 ریال

... معماری ، فرم ،فضا و
قابل تهیه
270,000 ریال

خط معماری
قابل تهیه
410,000 ریال

دست متفکر
قابل تهیه
190,000 ریال

... پلان گرافیک
قابل تهیه
195,000 ریال

... تشریح کامل مسائل مد
قابل تهیه
400,000 ریال

سرشت نظم
قابل تهیه
300,000 ریال

... چشمان پوست معماری و
قابل تهیه
200,000 ریال

... جهانی شدن میراث فره
قابل تهیه
200,000 ریال

... کافه لینتز
قابل تهیه
90,000 ریال

... اخلاق در برنامه ریز
قابل تهیه
85,000 ریال

... ژوزف لوئیس سرت
قابل تهیه
70,000 ریال

... پرسش های ادراک، پدی
قابل تهیه
160,000 ریال

... درآمدی بر اصول و مب
قابل تهیه
150,000 ریال

... چگونه یک ساختمان خو
قابل تهیه
250,000 ریال

... مبانی نظری مرمت
قابل تهیه
250,000 ریال

... فناوری معماری متحرک
قابل تهیه
275,000 ریال

... گزینه ای از معماری
قابل تهیه
150,000 ریال

... تحول در طراحی
قابل تهیه
135,000 ریال

... مفرهای جدید
قابل تهیه
50,000 ریال

... تکنیک ها و مدل های
قابل تهیه
270,000 ریال

... مبادی سواد بصری
قابل تهیه
330,000 ریال