تلفن پشتیبانی :
(۰۲۱)۶۶۴۱۴۰۴۰
0


کتاب های

پارسیا

... قوانین و مقررات پرو
قابل تهیه
150,000 ریال

... مدیریت ساخت نظام بر
قابل تهیه
80,000 ریال

... مصوبات شورای عالی ش
قابل تهیه
160,000 ریال

... نظام فنی و اجرایی ک
قابل تهیه
140,000 ریال

قانون کار
قابل تهیه
120,000 ریال

... حقوق و آیین نامه ه
قابل تهیه
150,000 ریال

... مرجع کامل مدیریت دا
قابل تهیه
450,000 ریال

... کلید واژه آزمون مع
قابل تهیه
550,000 ریال

... کلیدواژه توصیفی آز
قابل تهیه
170,000 ریال

... کلیدواژه آزمون عمرا
قابل تهیه
810,000 ریال

... مسایل مربوط به طرا
قابل تهیه
130,000 ریال

... کلید واژه آزمون تا
قابل تهیه
80,000 ریال

... کلید واژه آزمون تاس
قابل تهیه
40,000 ریال

... 5 نقطه قوت برتر خود
قابل تهیه
380,000 ریال

... نکات جامع و سوالات
قابل تهیه
190,000 ریال

... کلید واژه آزمون عم
قابل تهیه
250,000 ریال

... کلیدواژه توصیفی آزم
قابل تهیه
350,000 ریال

... قراردادها و شرایط ع
قابل تهیه
130,000 ریال

... کلید واژه آزمون عمر
قابل تهیه
630,000 ریال

... کلیدواژه توصیفی آزم
قابل تهیه
450,000 ریال

... آسیب شناسی و مرمت ب
قابل تهیه
300,000 ریال

... اصل موفقیت 80/20(را
قابل تهیه
150,000 ریال

... هوش مالی خود را افز
قابل تهیه
450,000 ریال

... مناقصات طرح های عمر
قابل تهیه
140,000 ریال

... روبات مسیر یاب
قابل تهیه
60,000 ریال

... کتاب جامع آمادگی بر
قابل تهیه
350,000 ریال

... آموزش کاربردی تهیه
قابل تهیه
340,000 ریال

... کتاب جامع آمادگی بر
قابل تهیه
380,000 ریال

... طرح های توجیهی پرور
قابل تهیه
180,000 ریال

... همگرایی مدیریت پروژ
قابل تهیه
140,000 ریال