تلفن پشتیبانی :
(۰۲۱)۶۶۴۱۴۰۴۰
0


کتاب های

پیام دانشگاهی

... گنجینه ی طلایی آیین
قابل تهیه
250,000 ریال

... گنجینه ی طلایی حقوق
غیر فعال
140,000 ریال
مرا هنگام موجود شدن مطلع کن

... گنجینه ی طلایی اصول
قابل تهیه
200,000 ریال

... گنجینه ی طلایی آیین
قابل تهیه
150,000 ریال

... گنجینه ی طلایی متون
قابل تهیه
200,000 ریال

... گنجینه ی طلایی کیفر
قابل تهیه
100,000 ریال

... گنجینه ی طلایی متون
قابل تهیه
300,000 ریال

... گنجینه ی طلایی تاری
قابل تهیه
200,000 ریال

... تحقیق در عملیات 1
قابل تهیه
140,000 ریال

... نگارش پیشرفته
قابل تهیه
120,000 ریال

... ترجمه متون ساده
قابل تهیه
90,000 ریال

... مقدمه ی علم حقوق
قابل تهیه
100,000 ریال

... شیمی فیزیک ( 2 )
قابل تهیه
140,000 ریال

... روش های ارزشیابی آم
قابل تهیه
100,000 ریال

... گنجینه ی طلایی ترجم
قابل تهیه
210,000 ریال

... حل مسائل آمار زیستی
قابل تهیه
100,000 ریال

... زبان تخصصی 1 ( رشته
قابل تهیه
70,000 ریال

... گنجینه طلایی اصول م
قابل تهیه
65,000 ریال

... حل مسائل زبان ماشین
قابل تهیه
85,000 ریال

... مقدمه ای بر برنامه
قابل تهیه
80,000 ریال

... زبان تخصصی 2 ( رشته
قابل تهیه
60,000 ریال

... ترجمه و راهنما زبان
قابل تهیه
110,000 ریال

... پیام دانشگاهی مداره
قابل تهیه
100,000 ریال

... کاربرد کامپیوتر در
قابل تهیه
140,000 ریال

... کتاب تحلیلی گفت و ش
قابل تهیه
80,000 ریال

... حل مسائل مبانی مهند
قابل تهیه
140,000 ریال

... گنجینه طلایی آشنایی
قابل تهیه
90,000 ریال

... ترجمه و راهنمای کتا
قابل تهیه
290,000 ریال

... کاربرد آزمون های رو
قابل تهیه
150,000 ریال

... توسعه اقتصادی و برن
قابل تهیه
130,000 ریال