تلفن پشتیبانی :
(۰۲۱)۶۶۴۱۴۰۴۰
0


کتاب های

پژوهشکده مطالعات راهبردی

... چالش ها و منازعات د
قابل تهیه
130,000 ریال

... چهار چوبهای قدرت
قابل تهیه
30,000 ریال

... ماخذشناسی امنیت (جل
قابل تهیه
25,000 ریال

... مردم دولتها و هراس
قابل تهیه
460,000 ریال

... رویکردهای جدید در م
قابل تهیه
180,000 ریال

... منطق سیاست خارجی آم
غیر فعال
180,000 ریال
مرا هنگام موجود شدن مطلع کن

... رویکردهای جدید در م
قابل تهیه
140,000 ریال

... آینده پژوهی ثبات سی
قابل تهیه
150,000 ریال

... مجموعه امنیتی منطقه
قابل تهیه
200,000 ریال

... عدالت و امنیت ملی
قابل تهیه
120,000 ریال

... تحول مفاهیم در رواب
قابل تهیه
90,000 ریال

... اقتصاد سیاسی بین ال
قابل تهیه
220,000 ریال

... درک توسعه سیاسی
قابل تهیه
155,000 ریال

... فرهنگ و امنیت
قابل تهیه
80,000 ریال

... آمریکای پس از 11 سپ
قابل تهیه
21,000 ریال

... مناسبات راهبردی ایر
قابل تهیه
55,000 ریال

... سیاست خارجی آمریکا
قابل تهیه
27,000 ریال

... امنیت هستی شناختی د
قابل تهیه
130,000 ریال

... تأثیر اینترنت بر هو
قابل تهیه
42,000 ریال

... استراتژی امنیت بریت
قابل تهیه
35,000 ریال

... انقلاب رنگی وجمهوری
قابل تهیه
30,000 ریال

... بازگشت تاریخ و پایا
قابل تهیه
65,000 ریال

... مناسبات راهبردی ایر
قابل تهیه
40,000 ریال

... قدرت افکنی الزامی ب
قابل تهیه
35,000 ریال

... مجموعه مقالات جهانی
قابل تهیه
13,000 ریال

... دین جهانی شدن و فره
قابل تهیه
125,000 ریال

... امنیت هستی شناختی د
قابل تهیه
150,000 ریال

... روسیه و ناتو
قابل تهیه
90,000 ریال

... ایران و مسئله هسته
قابل تهیه
35,000 ریال

... گفتمان های هسته ای
قابل تهیه
150,000 ریال