تلفن پشتیبانی :
(۰۲۱)۶۶۴۱۴۰۴۰
0


کتاب های

پژوهشکده بیمه

... اصول مقررات و رشته
غیر فعال
380,000 ریال
مرا هنگام موجود شدن مطلع کن

... اصول مقررات و رشته
قابل تهیه
1,120,000 ریال

... بیمه های مهندسی
قابل تهیه
230,000 ریال

حقوق بیمه
قابل تهیه
320,000 ریال

... حقوق بیمه هوایی
قابل تهیه
65,000 ریال

... حقوق بیمه اشخاص (حو
قابل تهیه
78,000 ریال

... حسابداری بیمه های ا
قابل تهیه
60,000 ریال

... اصول و مبانی نظری ب
قابل تهیه
120,000 ریال

... حسابداری شرکت های ب
قابل تهیه
164,000 ریال

... بیمه های اشخاص
غیر فعال
350,000 ریال
مرا هنگام موجود شدن مطلع کن

... بازاریابی بیمه
قابل تهیه
102,000 ریال

... حسابداری شرکت های ب
قابل تهیه
380,000 ریال

... حسابداری شرکت های ب
قابل تهیه
315,000 ریال

... اصول مدیریت ریسک و
غیر فعال
315,000 ریال
مرا هنگام موجود شدن مطلع کن

... حسابداری شرکت های ب
غیر فعال
155,000 ریال
مرا هنگام موجود شدن مطلع کن

... هیچ چیز ناممکن نیست
قابل تهیه
320,000 ریال

... بیمه از منظر بانک ج
قابل تهیه
19,000 ریال

... مدیریت ریسک و تامین
قابل تهیه
95,000 ریال

... شرایط زمین و عدم قط
قابل تهیه
90,000 ریال

... کتاب جامع قوانین و
قابل تهیه
680,000 ریال