تلفن پشتیبانی :
(۰۲۱)۶۶۴۱۴۰۴۰
0


کتاب های

پیک فرهنگ

... تحلیل داده های چند
قابل تهیه
400,000 ریال

... آمار توصیفی در علوم
قابل تهیه
380,000 ریال

... ر اهنمای عملی تدوین
قابل تهیه
170,000 ریال

... پایه های اساسی تئور
قابل تهیه
360,000 ریال