تلفن پشتیبانی :
(021)66414040
0


کتاب های

پوران پژوهش

... روانشناسی عمومی
قابل تهیه
160,000 ریال

... مکانیک خاک(مسائل،تم
قابل تهیه
64,000 ریال

... مکانیک خاک اصول ومف
قابل تهیه
72,000 ریال

... آمار توصیفی و استنب
قابل تهیه
230,000 ریال

... سیستم های عامل پیشر
قابل تهیه
460,000 ریال

... طراحی الگوریتم
قابل تهیه
240,000 ریال

بیوشیمی
قابل تهیه
680,000 ریال

... مقاومت مصالح
قابل تهیه
460,000 ریال

... عناصر و جزئیات اجرا
قابل تهیه
170,000 ریال

... سوالات تالیفی و آزم
قابل تهیه
90,000 ریال

... روانشناسی فیزیولوژی
قابل تهیه
360,000 ریال

... روان شناسی بالینی
قابل تهیه
270,000 ریال

... ساختمان گسسته
قابل تهیه
440,000 ریال

... سوالات تالیفی وآزمو
قابل تهیه
640,000 ریال

... فیزیولوژی گیاهی
قابل تهیه
180,000 ریال

... ساختمان داده ها
قابل تهیه
480,000 ریال

... میکروب شناسی
قابل تهیه
680,000 ریال

... روش های تدریس در زب
قابل تهیه
180,000 ریال

تاریخ جهان
قابل تهیه
690,000 ریال

... تاریخ ایران باستان
قابل تهیه
540,000 ریال

... تاریخ ایران اسلامی
قابل تهیه
170,000 ریال

... نظریه های شخصیت
قابل تهیه
120,000 ریال

... طراحی و پیاده سازی
قابل تهیه
280,000 ریال

... روانشناسی تربیتی
قابل تهیه
260,000 ریال

... کاربرد آزمون های رو
قابل تهیه
92,000 ریال

... بانک سوالات تالیفی
قابل تهیه
280,000 ریال

... زیست شناسی مولکولی
قابل تهیه
490,000 ریال

... راهنمای کتاب زبان ت
قابل تهیه
60,000 ریال

... تحقیق در عملیات
قابل تهیه
260,000 ریال

... ارتعاشات مکانیکی
قابل تهیه
260,000 ریال