تلفن پشتیبانی :
(۰۲۱)۶۶۴۱۴۰۴۰
0


کتاب های

رسا

... یک دقیقه این 40 فکر
قابل تهیه
250,000 ریال

... راهنمای ازدواج موفق
قابل تهیه
140,000 ریال

... استراتژی رقابتی تکن
قابل تهیه
290,000 ریال

... مگا خلاقیت
قابل تهیه
395,000 ریال

... اینجا جای ما نیست
قابل تهیه
125,000 ریال

... عصر سوم بازاریابی (
قابل تهیه
110,000 ریال

... هردانش آموزی می توا
قابل تهیه
150,000 ریال

... پیشنهاد رد نشدنی
قابل تهیه
550,000 ریال

... چگونگی اداره ی کسب
قابل تهیه
45,000 ریال

... کسب و کار اجتماعی
قابل تهیه
250,000 ریال

... چگونه درمانگر شویم
قابل تهیه
29,000 ریال

... مدیریت نوآوری ( جلد
قابل تهیه
290,000 ریال

... ابزارهای استراتژیک
غیر فعال
90,000 ریال
مرا هنگام موجود شدن مطلع کن

... اصول روان شناسی بال
غیر فعال
290,000 ریال
مرا هنگام موجود شدن مطلع کن

... روان شناسی تربیتی
قابل تهیه
750,000 ریال

... خروج از بحران
قابل تهیه
158,000 ریال

... ارتباطات انسانی جلد
قابل تهیه
300,000 ریال

... ارتباطات انسانی جلد
قابل تهیه
320,000 ریال

... زمینه روان شناسی سا
قابل تهیه
500,000 ریال

... مبانی اقتصاد خرد با
قابل تهیه
450,000 ریال

... عشق ویرانگر
قابل تهیه
300,000 ریال

... ساختار نهاد و اندیش
قابل تهیه
250,000 ریال

... نمی گذارم کسی دکمه
قابل تهیه
350,000 ریال

... نظریه های روان درم
قابل تهیه
680,000 ریال

... مهندسی ذهن و ان ال
غیر فعال
55,000 ریال
مرا هنگام موجود شدن مطلع کن

... مدیریت و ارتقای بهر
قابل تهیه
89,000 ریال

... شکارچی ایده
قابل تهیه
150,000 ریال

عصر تلاطم
قابل تهیه
85,000 ریال

... جایگاه سازی مجدد
قابل تهیه
78,000 ریال

... رهآورد تلاش
قابل تهیه
125,000 ریال