تلفن پشتیبانی :
(021)66414040
0


کتاب های

ساکو

... اصول و فنون مذاکره
قابل تهیه
160,000 ریال

... کاربرد فناوری اطلاع
قابل تهیه
150,000 ریال

... مدیریت کسب و کار و
قابل تهیه
150,000 ریال

... مهارت های ارتباطی
قابل تهیه
90,000 ریال

... مدیریت منابع انسانی
قابل تهیه
95,000 ریال

... تاب کنکور کاردانی ب
قابل تهیه
240,000 ریال

... کتاب درسی ساختمان د
قابل تهیه
170,000 ریال

... تحلیل هزینه و منفعت
قابل تهیه
120,000 ریال

... جامعه شناسی فرهنگی
قابل تهیه
110,000 ریال

... شناخت مواد و مصالح
قابل تهیه
120,000 ریال

... رسانه شناسی
قابل تهیه
135,000 ریال

... روان شناسی گردشگری
قابل تهیه
135,000 ریال

... درس و کنکور مدیریت
قابل تهیه
رایگان

... مهارت های مسأله یاب
قابل تهیه
85,000 ریال

... دولت و برنامه های ف
قابل تهیه
115,000 ریال

... ارتباطات انسانی
قابل تهیه
85,000 ریال

... خدمات ارزش افزوده
قابل تهیه
95,000 ریال

... اصول و فنون تبلیغات
قابل تهیه
120,000 ریال

... مبانی سازمان و مدی
قابل تهیه
120,000 ریال

... مدیریت و سازماندهی:
قابل تهیه
110,000 ریال

... آیین سخنوری
قابل تهیه
180,000 ریال

... جمع آوری و پردازش ا
قابل تهیه
170,000 ریال

... مدیریت استراتژیک من
قابل تهیه
200,000 ریال

... شیوه های تأثیر بر ا
قابل تهیه
80,000 ریال

... مبانی و فنون چاپ ما
قابل تهیه
150,000 ریال

... قوانین و مقررات در
قابل تهیه
120,000 ریال

... مبانی مدیریت سرمایه
قابل تهیه
115,000 ریال

... زبان تخصصی مدیریت ک
قابل تهیه
80,000 ریال