تلفن پشتیبانی :
(۰۲۱)۶۶۴۱۴۰۴۰
0


کتاب های

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

... استراتژی عملیات
قابل تهیه
250,000 ریال

... بیومتریالها اصول و
قابل تهیه
450,000 ریال

... اصول سیستم های تصوی
قابل تهیه
180,000 ریال

... ابزار دقیق و اجزاء
قابل تهیه
190,000 ریال

... حل کامل مسائل مبانی
قابل تهیه
140,000 ریال

... مبانی کنترل فرآیند
قابل تهیه
220,000 ریال

... مقاومت پیشرفته و ال
قابل تهیه
360,000 ریال

... مکانیک خاک
قابل تهیه
40,000 ریال

... زمین شناسی عمومی
قابل تهیه
420,000 ریال

... دوره عمر سازمان
قابل تهیه
200,000 ریال

... مدل مدیریت استراتژی
قابل تهیه
120,000 ریال

... جستجو در تصوف ایران
قابل تهیه
590,000 ریال

... مناظرهء دکتر و شیخ
قابل تهیه
100,000 ریال

... مبانی جامعه شناسی
قابل تهیه
78,000 ریال

... تحلیل پوششی داده ها
قابل تهیه
200,000 ریال

... فرهنگ جغرافیا(تعریف
قابل تهیه
250,000 ریال

... روانشناسی شخصیت از
قابل تهیه
115,000 ریال

... هیدرولیک محاسباتی
قابل تهیه
110,000 ریال

... مدیریت رفتار سازمان
قابل تهیه
300,000 ریال

... اصول و مبانی تحقیق
قابل تهیه
93,000 ریال

... مقدمه ای بر زیست مو
قابل تهیه
265,000 ریال

... تحلیلی بر انقلاب اس
قابل تهیه
100,000 ریال

... داده کاوی پیشرفته م
قابل تهیه
250,000 ریال

... هیدرولوژی پیشرفته
قابل تهیه
270,000 ریال

... مقدمه ای بر زیست مو
قابل تهیه
490,000 ریال

... مبانی فیزیک ساختمان
قابل تهیه
230,000 ریال

... نگرشی نو در تحلیل م
قابل تهیه
290,000 ریال

... تئوری و فن آوری ساخ
قابل تهیه
150,000 ریال

... اصول و روشهای آمار
قابل تهیه
600,000 ریال

... اصول بنیانی و مبانی
قابل تهیه
440,000 ریال