تلفن پشتیبانی :
(۰۲۱)۶۶۴۱۴۰۴۰
0


کتاب های

ساوالان

... روان شناسی رشد 1 و
قابل تهیه
640,000 ریال

... هندبوک تشخیص افتراق
قابل تهیه
500,000 ریال

... روان شناسی عمومی
قابل تهیه
640,000 ریال

... روش های تحقیق در عل
قابل تهیه
560,000 ریال

... زمینه روان شناسی ات
قابل تهیه
1,500,000 ریال

... راهنمای عملی روانشن
قابل تهیه
560,000 ریال

... روان شناسی اجتماعی
قابل تهیه
260,000 ریال

... راهنمای متون روان ش
قابل تهیه
400,000 ریال

... متون روان شناسی به
قابل تهیه
280,000 ریال

... ارزشیابی شخصیت
قابل تهیه
640,000 ریال

روان سنجی
قابل تهیه
440,000 ریال

... هوش هیجانی مهارت ها
قابل تهیه
500,000 ریال

... آسیب شناسی روانی بر
قابل تهیه
1,500,000 ریال

... اصول و مبانی مشاوره
قابل تهیه
480,000 ریال

... اصول و مبانی مایندف
قابل تهیه
520,000 ریال

... راهنمای کامل تغییرا
قابل تهیه
320,000 ریال

... خلاصه روان پزشکی کا
قابل تهیه
1,600,000 ریال

... روان شناسی رنگ
قابل تهیه
500,000 ریال

... رسانه های یاددهی -
قابل تهیه
400,000 ریال

... خلاصه روان پزشکی کا
قابل تهیه
1,200,000 ریال

... آسیب شناسی روانی DS
قابل تهیه
1,500,000 ریال

... روان شناسی صنعتی -
قابل تهیه
800,000 ریال

... آزمونهای روانی
قابل تهیه
600,000 ریال

... اختلالات یادگیری
قابل تهیه
640,000 ریال

... روان شناسی مرضی کود
قابل تهیه
700,000 ریال

... روان شناسی بالینی آ
قابل تهیه
700,000 ریال

... روان شناسی رشد - جل
قابل تهیه
330,000 ریال

... روان شناسی و سنجش ه
قابل تهیه
220,000 ریال

... آسیب شناسی فرار از
قابل تهیه
180,000 ریال

... توان بخشی افراد با
قابل تهیه
500,000 ریال