تلفن پشتیبانی :
(۰۲۱)۶۶۴۱۴۰۴۰
0


کتاب های

سازمان مدیریت صنعتی

... مدیریت منابع انسانی
قابل تهیه
280,000 ریال

... سازمان استراتژی محو
قابل تهیه
320,000 ریال

... بخش بندی بازار در ع
قابل تهیه
50,000 ریال

... استخدام و حفظ بهتری
قابل تهیه
300,000 ریال

... تفکر سیستمی کل گرای
قابل تهیه
390,000 ریال

... مدیریت استراتژیک تد
قابل تهیه
400,000 ریال

... مباحث منتخب در مدیر
قابل تهیه
315,000 ریال

... داد و ستد بین الملل
قابل تهیه
120,000 ریال

... مدیریت راهبردی برند
قابل تهیه
490,000 ریال

... برنامه ریزی استراتژ
قابل تهیه
105,000 ریال

... چگونه کارکنانی باا
قابل تهیه
210,000 ریال

... طراحی و توسعه محصو
قابل تهیه
390,000 ریال

... مديريت ريسک و موسسا
قابل تهیه
160,000 ریال

... مباحث نوین در مدیری
قابل تهیه
220,000 ریال

... سیستم داینامیک ( کا
قابل تهیه
160,000 ریال

... مدیریت برخود و برنا
قابل تهیه
170,000 ریال

... روش شناسی کاربردی ت
قابل تهیه
250,000 ریال

... کار آفرینی سازمانی
قابل تهیه
200,000 ریال

... استراتژی : نمای 360
قابل تهیه
200,000 ریال

... نگاهی جامع به مدیری
قابل تهیه
75,000 ریال

... فرصت های کارآفرینی
قابل تهیه
85,000 ریال

... خودم و مسائل مهم تر
قابل تهیه
85,000 ریال

... مدیریت منابع انسانی
قابل تهیه
105,000 ریال

... طراحی و تدوین طرح ک
قابل تهیه
270,000 ریال

... کسب و کار بین الملل
قابل تهیه
300,000 ریال

... تحقیق در عملیات نرم
قابل تهیه
420,000 ریال

... خطا ناپذیر سازی فرآ
قابل تهیه
60,000 ریال

... برنامه ریزی بر پایه
قابل تهیه
280,000 ریال

... گزارش تعالی راهنمای
قابل تهیه
120,000 ریال

... شایستگی های منابع ا
قابل تهیه
250,000 ریال