تلفن پشتیبانی :
(۰۲۱)۶۶۴۱۴۰۴۰
0


کتاب های

شهر آشوب

... اصول و مبانی مدیریت
قابل تهیه
85,000 ریال

... ابزارهای فن آوری اط
قابل تهیه
85,000 ریال

مدیریت
قابل تهیه
400,000 ریال

... روش تحقیق در مدیریت
قابل تهیه
160,000 ریال

... مشتری مداری
قابل تهیه
260,000 ریال

... مباحث ویژه مدیریت د
قابل تهیه
140,000 ریال

... بازاریابی و مدیریت
قابل تهیه
330,000 ریال

... بازاریابی بیمه
قابل تهیه
100,000 ریال

... اقتصاد مدیریت
قابل تهیه
160,000 ریال

... تکنولوژی بتن و آزما
قابل تهیه
600,000 ریال

... پردازش تصویر دیجیتا
قابل تهیه
490,000 ریال

... فرهنگ تشریحی حقوق ب
قابل تهیه
13,000 ریال

... اصول ومبانی مدیریت
قابل تهیه
85,000 ریال

... کتاب کلیدی اصول مدی
قابل تهیه
249,000 ریال

... بازاریابی جهانی
قابل تهیه
320,000 ریال

... نقد و بررسی تئوری ه
قابل تهیه
130,000 ریال

... بازاریابی بین الملل
قابل تهیه
140,000 ریال

... زبان انگلیسی تخصصی
قابل تهیه
350,000 ریال

... روانشناسی عمومی
قابل تهیه
150,000 ریال

... روابط کار و روابط ص
قابل تهیه
250,000 ریال

... زمینه ی آموزش کودکا
قابل تهیه
750,000 ریال

... اصول و مبانی مدیریت
قابل تهیه
50,000 ریال

... مجموعه مباحث و مطال
قابل تهیه
75,000 ریال