تلفن پشتیبانی :
(021)66414040
0


کتاب های

شرکت چاپ و نشر بازرگانی

... سیاست های صنعتی و ت
قابل تهیه
150,000 ریال

... رفتار مصرف کننده بی
قابل تهیه
220,000 ریال

... رهنمودهای پیش گامان
قابل تهیه
50,000 ریال

... کمپین تبلیغاتی بازر
قابل تهیه
120,000 ریال

... طراحی سازمان رویکرد
قابل تهیه
80,000 ریال

... بازرگانی بین الملل
قابل تهیه
230,000 ریال

... مدیریت ارتباط با مش
قابل تهیه
140,000 ریال

... مدیریت استراتژیک من
قابل تهیه
280,000 ریال

... سایه روشن های بازار
قابل تهیه
300,000 ریال

... انقلاب صنعتی چهارم
قابل تهیه
230,000 ریال

... بازاریابی صنعتی
قابل تهیه
500,000 ریال

... برند آفرینی مقصد
قابل تهیه
120,000 ریال

... اقتصاد حمل و نقل
قابل تهیه
150,000 ریال

... فنون و مذاکرات تجار
قابل تهیه
120,000 ریال

... بازاریابی حسی
قابل تهیه
90,000 ریال

... تاریخچه ای از طراح
قابل تهیه
120,000 ریال