تلفن پشتیبانی :
(۰۲۱)۶۶۴۱۴۰۴۰
0


کتاب های

سیمای دانش

... چگونه با ++ c برنام
قابل تهیه
650,000 ریال

... چگونه با ++ c برنام
قابل تهیه
850,000 ریال

... آداب سفر در اسلام
قابل تهیه
180,000 ریال

... نظام فنی و اجرایی (
قابل تهیه
140,000 ریال

... قوانین و ضوابط حقوق
قابل تهیه
70,000 ریال

... قوانین صنعت بیمه و
قابل تهیه
100,000 ریال

... مدیریت ساخت و نظام
قابل تهیه
90,000 ریال

قانون کار
قابل تهیه
140,000 ریال

... مقررات،قوانین و ضوا
قابل تهیه
70,000 ریال

... روش های اجرای اصولی
قابل تهیه
450,000 ریال

... معادلات دیفرانسیل
قابل تهیه
260,000 ریال

... شناخت صنعت جهانگردی
قابل تهیه
170,000 ریال

... آزمونهای جامع استخد
قابل تهیه
650,000 ریال

... آشنایی با هنرهای سن
قابل تهیه
200,000 ریال

... ماشین آلات ساختمان
قابل تهیه
450,000 ریال

... روش های ساخت
قابل تهیه
180,000 ریال

... تحلیل سازه ها
غیر فعال
380,000 ریال
مرا هنگام موجود شدن مطلع کن

... معماری تکنولوژیک
قابل تهیه
220,000 ریال

... من میتوانم شما را ل
قابل تهیه
120,000 ریال

... حل مسائل تئوری الاس
قابل تهیه
220,000 ریال

... اصول ، مقررات و روش
قابل تهیه
900,000 ریال

... اصطلاحات رایج در کا
قابل تهیه
250,000 ریال

... مرجع مدیریت ایمنی د
قابل تهیه
350,000 ریال

... طرح و ساخت ساختمان
قابل تهیه
220,000 ریال

... راهنمای تجزیه و تحل
قابل تهیه
190,000 ریال

... اجزای ساختمان و کار
قابل تهیه
600,000 ریال

... جداول پروفیل های سا
قابل تهیه
280,000 ریال

... کتاب جامع روسازی ه
قابل تهیه
250,000 ریال

... طراحی سازه های بتن
قابل تهیه
800,000 ریال

... طراحی سازه های بتن
قابل تهیه
790,000 ریال