تلفن پشتیبانی :
(۰۲۱)۶۶۴۱۴۰۴۰
0


کتاب های

سیته

... جعبه ابزار بازاریاب
قابل تهیه
280,000 ریال

... بازاریابی گردشگری
قابل تهیه
550,000 ریال

... برنامه ریزی رسانه ه
قابل تهیه
180,000 ریال

... مبانی خلاقیت در تبل
قابل تهیه
750,000 ریال

... مدیریت ارتباط با مش
قابل تهیه
550,000 ریال

... هیجان و منطق در رف
قابل تهیه
250,000 ریال

... برنامه ی بازاریابی
قابل تهیه
450,000 ریال

... چرا تبلیغات محیطی
قابل تهیه
90,000 ریال

... سقوط تبلیغات و ظهور
قابل تهیه
340,000 ریال

... بی نظمی در بازاریاب
قابل تهیه
250,000 ریال

... مصاحبه با بزرگان تب
قابل تهیه
200,000 ریال

... بازاریابی اجتماعی ب
قابل تهیه
300,000 ریال

... اصول بازاریابی داده
قابل تهیه
280,000 ریال

... مشتری مداری و تکنیک
قابل تهیه
320,000 ریال

هنر جنگ
قابل تهیه
150,000 ریال

... بازاریابی اسلامی
قابل تهیه
250,000 ریال

... ترامپ 101 راه موفقی
قابل تهیه
220,000 ریال

... برند خودت باش
قابل تهیه
320,000 ریال

... تبلیغات خلاق
قابل تهیه
250,000 ریال

... مدیریت استراتژیک بر
قابل تهیه
650,000 ریال

... فرهنگ واژگان برند
قابل تهیه
250,000 ریال

... برند رهبری در سازما
قابل تهیه
320,000 ریال

چکش بصری
قابل تهیه
250,000 ریال

... برندینگ دیجیتال
قابل تهیه
320,000 ریال

... شکست های نام های تج
قابل تهیه
320,000 ریال

... برنامه ی بازاریابی
قابل تهیه
450,000 ریال

... مدیریت برندهای صنعت
قابل تهیه
350,000 ریال

... زاگ چگونه یک نام تج
قابل تهیه
200,000 ریال

... ادبیات تبلیغ
قابل تهیه
320,000 ریال

... بازاریابی عصر چهارم
قابل تهیه
250,000 ریال