تلفن پشتیبانی :
(۰۲۱)۶۶۴۱۴۰۴۰
0


کتاب های

نرم افزارهای مهندسی

... پروژه های ویلایی
قابل تهیه
%10 OFF90,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

RHINO CEROS
قابل تهیه
%10 OFF85,500 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... مجموعه کامل نرم افز
قابل تهیه
%10 OFF108,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

REVIT 2015
قابل تهیه
%10 OFF108,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... بسته جامع آموزشی -
قابل تهیه
%10 OFF157,500 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... لوح فشرده طراحی و
قابل تهیه
%10 OFF292,500 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... لوح فشرده آموزش خلب
قابل تهیه
%10 OFF225,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... لوح فشرده آموزش کور
قابل تهیه
%10 OFF166,500 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... لوح فشرده آموزش جام
قابل تهیه
%10 OFF166,500 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... لوح فشرده آموزش جام
قابل تهیه
%10 OFF135,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... لوح فشرده آموزش جاو
قابل تهیه
%10 OFF180,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... لوح فشرده آموزش اکس
قابل تهیه
%10 OFF135,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... لوح فشرده آموزش حسا
قابل تهیه
%10 OFF225,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... لوح فشرده آموزش جام
قابل تهیه
%10 OFF166,500 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... لوح فشرده آموزش NET
قابل تهیه
%10 OFF180,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... لوح فشرده آموزش PHP
قابل تهیه
%10 OFF135,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... لوح فشرده آموزش کام
قابل تهیه
%10 OFF179,100 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... لوح فشرده آموزش وین
قابل تهیه
%10 OFF129,600 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... لوح فشرده نرم افزار
قابل تهیه
%10 OFF225,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... لوح فشرده مجموعه آم
قابل تهیه
%10 OFF169,200 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )