تلفن پشتیبانی :
(۰۲۱)۶۶۴۱۴۰۴۰
0


کتاب های

طحان

... تاریخ هنر و معماری
قابل تهیه
800,000 ریال

... مراکز شهری از مبانی
قابل تهیه
650,000 ریال

... ضوابط و مقررات طراح
قابل تهیه
400,000 ریال

... معماری زیست مبنا
قابل تهیه
800,000 ریال

... معماری مساجد مدرن و
قابل تهیه
450,000 ریال

... راهنمای طراحی شهری
قابل تهیه
250,000 ریال

... سیاست های مدیریت شه
قابل تهیه
70,000 ریال

... اصول و مبانی رنگ شن
قابل تهیه
55,000 ریال

... هایدگر برای معماران
قابل تهیه
150,000 ریال

... اصول طراحی هتل
قابل تهیه
350,000 ریال

... اصول طراحی مسکن سال
قابل تهیه
350,000 ریال

... پاره ای از ضوابط و
قابل تهیه
130,000 ریال

... منظر پردازی در بولو
قابل تهیه
160,000 ریال

... حل مسأله و تفکر انت
قابل تهیه
150,000 ریال

... حفاظت از بناهای تار
قابل تهیه
340,000 ریال

... اصول طراحی دانشکده
قابل تهیه
350,000 ریال

... طرح استقرار BIM چار
قابل تهیه
65,000 ریال

... تکنولوژی نانو در سا
قابل تهیه
65,000 ریال

... واکاوی معماری پایدا
قابل تهیه
120,000 ریال

... بازآفرینی ساختمان ه
قابل تهیه
600,000 ریال

... اصول طراحی مجموعه ا
قابل تهیه
180,000 ریال

... طراحی و انتخاب نمای
قابل تهیه
350,000 ریال

... معماری زنده در حضور
قابل تهیه
300,000 ریال

... روش های پژوهش معمار
قابل تهیه
270,000 ریال

... مفاهیم پایه در محلا
قابل تهیه
480,000 ریال

... فنگ شویی قدم به قدم
قابل تهیه
180,000 ریال

... حکمروایی خوب شهری ر
قابل تهیه
230,000 ریال

... الگوهای شهری برای ا
قابل تهیه
150,000 ریال

... روانشناسی محیطی اخل
قابل تهیه
400,000 ریال

... معماری و شهرسازی سن
قابل تهیه
150,000 ریال