تلفن پشتیبانی :
(021)66414040
0


کتاب های

طراح

... هندبوک تاسیسات برق
قابل تهیه
240,000 ریال

... متالوگرافی مفاهیم و
قابل تهیه
160,000 ریال

... طراحی مکانیزمها برا
قابل تهیه
240,000 ریال

... جداول و استانداردها
قابل تهیه
350,000 ریال

... فرآیندهای تولید
قابل تهیه
330,000 ریال

... گيجه ها (سنجه ها فر
قابل تهیه
130,000 ریال

... هیدرولیک و پنوماتیک
قابل تهیه
280,000 ریال

... اصول طراحی روشنایی
قابل تهیه
120,000 ریال

... مواد موتورهای احترا
قابل تهیه
310,000 ریال