تلفن پشتیبانی :
(021)66414040
0


کتاب های

طرح نوین

... مختصر حقوق جزای اخت
قابل تهیه
330,000 ریال

... مختصر حقوق جزای عمو
قابل تهیه
180,000 ریال

... مختصر آیین دادرسی م
قابل تهیه
650,000 ریال

... مختصر آیین دادرسی ک
قابل تهیه
240,000 ریال

... حقوق جزای اختصاصی
قابل تهیه
170,000 ریال

... کتاب طلایی حقوق مدن
قابل تهیه
380,000 ریال