تلفن پشتیبانی :
(۰۲۱)۶۶۴۱۴۰۴۰
0


کتاب های

دانشگاه تهران

... بررسی اقلیمی ابنیه
قابل تهیه
450,000 ریال

... معماری جمعی ( از نظ
قابل تهیه
180,000 ریال

... طراحی مفهومی ساختما
قابل تهیه
450,000 ریال

... نانو فناوری در معما
قابل تهیه
250,000 ریال

... سازه به مثابه معمار
قابل تهیه
150,000 ریال

... مقاومت مصالح کاربرد
قابل تهیه
400,000 ریال

... معماری دیجیتال
قابل تهیه
150,000 ریال

بعد پنهان
قابل تهیه
160,000 ریال

... برنامه ریزی محیطی ب
قابل تهیه
350,000 ریال

... تحلیل مبانی نظری طر
قابل تهیه
250,000 ریال

... انکوباتورها (مراکز
قابل تهیه
120,000 ریال

... نظریه اساسی مدارها
قابل تهیه
300,000 ریال

... تراکم در شهرسازی
قابل تهیه
200,000 ریال

... روش رساله نویسی در
قابل تهیه
85,000 ریال

... مقدمه ای بر روش های
قابل تهیه
180,000 ریال

... معماری ، باغ و منظر
قابل تهیه
300,000 ریال

... دوره ی مختصر منطق ص
قابل تهیه
160,000 ریال

... زمین شناسی برای مهن
قابل تهیه
650,000 ریال

... روش های پیشرفته آما
قابل تهیه
400,000 ریال

... کاربرد نقشه برداری
قابل تهیه
150,000 ریال