تلفن پشتیبانی :
(۰۲۱)۶۶۴۱۴۰۴۰
0


کتاب های

ترمه

... شش سیگمای ناب چیست؟
غیر فعال
60,000 ریال
مرا هنگام موجود شدن مطلع کن

... اصول حسابداری 2
قابل تهیه
400,000 ریال

... مبانی مدیریت مالی ج
قابل تهیه
230,000 ریال

... مجموعه قوانین مالیا
قابل تهیه
250,000 ریال

... مدیریت و کنترل پروژ
قابل تهیه
199,000 ریال

... سیستم اطلاعات مدیری
قابل تهیه
250,000 ریال

... حسابداری بهای تمام
غیر فعال
130,000 ریال
مرا هنگام موجود شدن مطلع کن

... پویایی شناسی سیستم
قابل تهیه
500,000 ریال

... مدیریت تکنولوژی و ن
غیر فعال
88,000 ریال
مرا هنگام موجود شدن مطلع کن

... اقتصاد کلان ( اصول
قابل تهیه
120,000 ریال

... راه اندازی کسب و کا
قابل تهیه
430,000 ریال

... حسابداری شرکتها جلد
قابل تهیه
100,000 ریال

... مهارت های مدیریت
قابل تهیه
95,000 ریال

... مبانی مدیریت مالی (
قابل تهیه
250,000 ریال

... مدیریت رفتار سازمان
قابل تهیه
250,000 ریال

... حسابداری میانه (2)م
قابل تهیه
400,000 ریال

... مبانی مدیریت بازاری
قابل تهیه
350,000 ریال

... استانداردهای بین ال
قابل تهیه
80,000 ریال

... زبان تخصصی حسابدار
قابل تهیه
40,000 ریال

... تجارت الکترونیکی
قابل تهیه
280,000 ریال