تلفن پشتیبانی :
(021)66414040
0


کتاب های

المپیاد

... مسائل پیشنهادی برای
قابل تهیه
55,000 ریال49,500 ریال

... نامساوی‌های قدیم و
قابل تهیه
85,000 ریال76,500 ریال

... الفبای هندسه در الم
قابل تهیه
170,000 ریال153,000 ریال

... استراتژی‌های حل مسا
قابل تهیه
115,000 ریال103,500 ریال

... مسائل نظریه اعداد د
غیر فعال
62,000 ریال55,800 ریال
مرا هنگام موجود شدن مطلع کن

... نگاهی نو به نامساوی
قابل تهیه
35,000 ریال31,500 ریال

... مینیاتورهای ریاضی
قابل تهیه
119,000 ریال107,100 ریال

... مسائل جبر در المپیا
غیر فعال
44,000 ریال39,600 ریال
مرا هنگام موجود شدن مطلع کن

... المپیاد های ریاضی ک
قابل تهیه
120,000 ریال108,000 ریال

... المپیادهای ریاضی ای
قابل تهیه
200,000 ریال180,000 ریال

... اصول و فنون ترکیبیا
قابل تهیه
156,000 ریال140,400 ریال

... 102 مسئله ترکیبیات
قابل تهیه
80,000 ریال72,000 ریال

... جلوه هایی از ترکیبی
قابل تهیه
140,000 ریال126,000 ریال

... برگزیده مسائل فیزیک
قابل تهیه
110,000 ریال99,000 ریال

... مسائل فیزیک عمومی ا
قابل تهیه
120,000 ریال108,000 ریال

... الفبای الکترومغناطی
قابل تهیه
90,000 ریال81,000 ریال

... الفبای الکترومغناطی
قابل تهیه
190,000 ریال171,000 ریال

... الفبای حرارت و سیال
قابل تهیه
166,000 ریال149,400 ریال

... المپیاد های فیزیک ا
قابل تهیه
200,000 ریال180,000 ریال

... آشنایی با اصول آزما
قابل تهیه
78,000 ریال70,200 ریال

... المپیادهای شیمی ایر
قابل تهیه
210,000 ریال189,000 ریال

... المپیادهای شیمی ایر
قابل تهیه
172,000 ریال154,800 ریال

... کارگاه شیمی آلی
قابل تهیه
104,000 ریال93,600 ریال

... کارگاه حل مسئله الم
قابل تهیه
190,000 ریال171,000 ریال

... المپیاد شیمی
قابل تهیه
150,000 ریال135,000 ریال

... المپیادهای شیمی ایر
قابل تهیه
210,000 ریال189,000 ریال

... روش فرمول نویسی در
قابل تهیه
64,000 ریال57,600 ریال

... الفبای ساختار اتم ت
قابل تهیه
300,000 ریال270,000 ریال

... الفبای اکولوژی
قابل تهیه
200,000 ریال180,000 ریال

... المپیادهای زیست شنا
قابل تهیه
160,000 ریال144,000 ریال