تلفن پشتیبانی :
(۰۲۱)۶۶۴۱۴۰۴۰
0


کتاب های

دانشگاهی

... مبانی مدیریت مالی ج
قابل تهیه
230,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... استنباط آماری در رو
قابل تهیه
350,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... روان شناسی فیزیولو
قابل تهیه
155,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... روانشناسی اجتماعی د
قابل تهیه
19,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... روانشناسی شخصیت
قابل تهیه
215,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... روان سنجی مبانی نظر
قابل تهیه
310,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... اصول مدیریت آموزشی
قابل تهیه
240,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... مدیریت کلاس
قابل تهیه
160,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... مقدمات تکنولوژی آمو
قابل تهیه
220,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... راهنمای عملی تهیه و
قابل تهیه
33,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... اصول و مبانی آموزش
قابل تهیه
125,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... اصول برنامه ریزی در
قابل تهیه
110,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... مدیریت مراکز پیش دب
قابل تهیه
150,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... اصول و مبانی برنامه
قابل تهیه
130,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... روشها و فنون تدریس
قابل تهیه
240,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... مدیریت خدمات
قابل تهیه
450,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... بازاریابی گردشگردی
قابل تهیه
89,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... مدیریت استراتژیک و
قابل تهیه
260,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... مدیریت استراتژیک و
قابل تهیه
290,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... مدیریت استراتژیک ن
قابل تهیه
330,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )