تلفن پشتیبانی :
(021)66414040
0


کتاب های

دانشگاهی

... مبانی مدیریت مالی (
قابل تهیه
230,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... استنباط آماری در رو
قابل تهیه
93,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... روانشناسی مرضی کودک
قابل تهیه
110,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... روان شناسی عمومی
قابل تهیه
195,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... روان شناسی فیزیولو
قابل تهیه
65,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... بهداشت و تغذیه مادر
قابل تهیه
46,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... روانشناسی اجتماعی د
قابل تهیه
19,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... روانشناسی شخصیت
قابل تهیه
98,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... انگیزش و هیجان
قابل تهیه
61,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... روان سنجی ( مبانی ن
قابل تهیه
75,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... اصول مدیریت آموزشی
قابل تهیه
61,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... مدیریت کلاس
قابل تهیه
93,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... مقدمات تکنولوژی آمو
قابل تهیه
65,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... راهنمای عملی تهیه و
قابل تهیه
33,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... اصول و مبانی آموزش
قابل تهیه
55,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... اصول برنامه ریزی در
قابل تهیه
46,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... مدیریت مراکز پیش دب
قابل تهیه
69,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... روانشناسی تربیتی
قابل تهیه
95,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... اصول و مبانی برنامه
قابل تهیه
57,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... روشها و فنون تدریس
قابل تهیه
70,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )