تلفن پشتیبانی :
(۰۲۱)۶۶۴۱۴۰۴۰
0


کتاب های

Gmat و استعداد تحصیلی

... هوش برتر (تقویت و ا
قابل تهیه
490,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... آزمون های سنجش و تق
قابل تهیه
300,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... استعداد و آمادگی تح
قابل تهیه
250,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

GMAT بخش اول
قابل تهیه
500,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

GMAT بخش دوم
قابل تهیه
350,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... 2000سوال چهارگزینه
قابل تهیه
650,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... GMAT استعداد و آماد
قابل تهیه
800,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... استعداد تحصیلی
قابل تهیه
880,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... استعداد تحصیلی
قابل تهیه
200,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... GMAT استعداد و آماد
قابل تهیه
1,100,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... استعداد تحصیلی سال
قابل تهیه
400,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... GMAT استعداد و آماد
قابل تهیه
280,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )