تلفن پشتیبانی :
(۰۲۱)۶۶۴۱۴۰۴۰
0


کتاب های

کشاورزی و دامپروری

تغذیه دام
قابل تهیه
600,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... ایمنی شناسی ماهیان
قابل تهیه
35,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

میوه کاری
قابل تهیه
600,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... زمین شناسی برای مهن
قابل تهیه
150,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... بیولوژی پستانداران
قابل تهیه
65,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... تکنیک ها و اصول عمل
قابل تهیه
29,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... مدیریت جامع حوزه ها
قابل تهیه
150,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... روش تحقیق در کشاورز
قابل تهیه
120,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... اقتصاد منابع طبیعی
قابل تهیه
185,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... فیزیولوژی گیاهی 2
قابل تهیه
320,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... فرآیندهای برداشت،خش
قابل تهیه
150,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... فیزیولوژی تنش های م
قابل تهیه
320,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... مبانی کشت بافت گیاه
قابل تهیه
200,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... کنترل و گواهی بذر
قابل تهیه
220,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... اصول پرورش گوسفند و
قابل تهیه
250,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... اصول پرورش بوقلمون
قابل تهیه
90,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... مباحث پیشرفته در تغ
قابل تهیه
130,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... درسنامه جامع تکنولو
قابل تهیه
900,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... زندگی گیاه سبز
قابل تهیه
120,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... گیاه شناسی پایه ( د
قابل تهیه
220,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )