تلفن پشتیبانی :
(۰۲۱)۶۶۴۱۴۰۴۰
0


کتاب های

کشاورزی

... جغرافیای اقتصادی ای
قابل تهیه
410,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... فیزیولوژی گیاهی 2
قابل تهیه
320,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... کنترل و گواهی بذر
قابل تهیه
220,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... مباحث پیشرفته در تغ
قابل تهیه
130,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... زندگی گیاه سبز
قابل تهیه
120,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... گیاه شناسی پایه ( د
قابل تهیه
220,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... مرتع و مرتعداری
قابل تهیه
220,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... اصلاح مراتع
قابل تهیه
100,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... چرای دام در مراتع و
قابل تهیه
43,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... کیفیت علوفه و نیاز
قابل تهیه
85,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... شناسایی گیاهان مرتع
قابل تهیه
60,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... مرتع داری در ایران
قابل تهیه
33,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... مجموعه سوالات کارشن
قابل تهیه
49,500 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... طراحی منظر و فضای س
قابل تهیه
500,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... فیزیولوژی بعد از بر
قابل تهیه
190,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... آمار و احتمالات
قابل تهیه
245,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... کشاورزی پایدار در م
قابل تهیه
15,600 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... مکانیک خاک(مسائل،تم
غیر فعال
64,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )
مرا هنگام موجود شدن مطلع کن

... انجماد در صنعت شیلا
قابل تهیه
180,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... طرح آزمایش های کشاو
قابل تهیه
500,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )