تلفن پشتیبانی :
(۰۲۱)۶۶۴۱۴۰۴۰
0


کتاب های

هوا فضا

... آنالیز و طراحی سازه
قابل تهیه
140,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... طراحی موشکهای تاکتی
قابل تهیه
140,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... مبانی آئرودینامیک (
قابل تهیه
350,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... مبانی آئرودینامیک (
قابل تهیه
300,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... سیستم های کنترل بهی
قابل تهیه
175,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... رهیافت حل مسئله در
قابل تهیه
150,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... سیستم های کنترل خطی
قابل تهیه
690,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

کنترل
قابل تهیه
68,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... کیهان شناسی
قابل تهیه
45,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... اختر شناسی راهنمای
قابل تهیه
500,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... منشا کیهان
قابل تهیه
160,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... ارتعاشات ( کارشناسی
قابل تهیه
180,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... فرهنگ جامع هوا فضا
قابل تهیه
400,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... مقاومت مصالح
قابل تهیه
232,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... شناخت و رصد سیاره ه
قابل تهیه
110,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... یک کلاغ چهل ستاره
قابل تهیه
50,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... فراگیری فعال نجوم
قابل تهیه
48,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )