تلفن پشتیبانی :
(۰۲۱)۶۶۴۱۴۰۴۰
0


کتاب های

مهندسی شیمی

... فرهنگ لغات و اصطلاح
قابل تهیه
120,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... سیستم های کنترل بهی
قابل تهیه
175,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... تشریح کامل مسایل اص
قابل تهیه
750,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... تشریح مسائل عملیات
قابل تهیه
125,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... عملیات واحد مهندسی
قابل تهیه
360,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... کاربرد ریاضیات در م
قابل تهیه
350,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... کنترل فرآیند با روی
قابل تهیه
170,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... آشنایی با مهندسی شی
قابل تهیه
490,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... راهنمای حل مسائل طر
قابل تهیه
115,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... طراحی راکتور های شی
قابل تهیه
150,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... مقدمه ای بر ترمودین
قابل تهیه
450,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... تشریح کامل مسائل مق
قابل تهیه
230,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... واژگان شیمی و مهندس
قابل تهیه
380,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... محاسبات و اصول پایه
قابل تهیه
395,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... مخلوط های پلیمری
قابل تهیه
240,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... تشریح کامل مسائل مک
قابل تهیه
125,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... دستگاه ها و روشهای
قابل تهیه
140,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... عملیات واحد مهندسی
قابل تهیه
200,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... اصول بنیانی و مبانی
قابل تهیه
440,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... کاربرد ریاضیات در م
قابل تهیه
240,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )