تلفن پشتیبانی :
(۰۲۱)۶۶۴۱۴۰۴۰
0


کتاب های

کتابهای عمومی کامپیوتر

... تمرين و سوال سطح 1
قابل تهیه
60,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... مرجع توابع API 32
قابل تهیه
150,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... کتاب آموزشی ویندوز
قابل تهیه
18,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... طراحی و اجرای سیستم
قابل تهیه
160,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... ویندوز ویستا برای ه
قابل تهیه
95,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... هویت وامنیت سایبری(
قابل تهیه
150,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... طراحی آموزشی برای م
قابل تهیه
150,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... طراحی الگوریتم
قابل تهیه
460,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

flash mx2004
قابل تهیه
175,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... شبکه های کامپیوتری
قابل تهیه
500,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... اینترنت در دستان شم
قابل تهیه
70,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... مبانی بلوتوث برای ب
قابل تهیه
70,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... شروع کار با SQL Ser
قابل تهیه
100,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... اندیشه های یک هکر
قابل تهیه
65,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... آموزش عملي و كاربرد
قابل تهیه
150,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... شبکه های نسل جدید N
قابل تهیه
425,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... آموزش عملي و كاربرد
قابل تهیه
275,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... یک یا دو هزار و یک
قابل تهیه
75,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... آموزش عملي و كاربرد
قابل تهیه
275,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... مرجع کوچک کلاس برنا
قابل تهیه
75,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )