تلفن پشتیبانی :
(۰۲۱)۶۶۴۱۴۰۴۰
0


کتاب های

مهندسی معدن

... جمع آوری فاضلاب
قابل تهیه
65,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... اجرای ساختمان
قابل تهیه
200,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... فهرست بهای واحد
قابل تهیه
80,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... ریاضیات ( 1 و 2 )
قابل تهیه
420,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... مبانی زمین شناسی زی
قابل تهیه
310,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

منابع زمین
قابل تهیه
210,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... درآمدی برمکانیک سنگ
قابل تهیه
120,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... مهندسی ژئوتکنیک خاک
قابل تهیه
550,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... نرم افزار دنیای سنگ
قابل تهیه
%10 OFF270,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... مهندسی معدن ( فرآور
قابل تهیه
205,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )