تلفن پشتیبانی :
(۰۲۱)۶۶۴۱۴۰۴۰
0


کتاب های

مهندسی نفت

... آسفالتین و واکس در
قابل تهیه
100,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... آسفالتین درصنعت نفت
قابل تهیه
100,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... برنامه ریزی و سازما
قابل تهیه
45,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... راهنمای حل مسائل طر
قابل تهیه
115,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... طراحی راکتور های شی
قابل تهیه
150,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... کنکور کارشناسی ارشد
قابل تهیه
350,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... شناسایی و مقابله با
قابل تهیه
400,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... شیمی فیزیک پلیمرها
قابل تهیه
260,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... تشریح کامل مسایل تر
قابل تهیه
350,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... مدیریت کربن
قابل تهیه
100,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... اصول کاربردی مهندسی
قابل تهیه
80,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... تشریح کامل مسائل مه
قابل تهیه
90,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... مدیریت استراتژیک در
قابل تهیه
200,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... مهندسی حفاری(ویرایش
غیر فعال
320,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )
مرا هنگام موجود شدن مطلع کن

... سوخت و انرژی
قابل تهیه
60,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... مهندسی خوردگی
قابل تهیه
550,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... تشریح مسائل فشار، ح
قابل تهیه
110,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... ترسیم نقشه راه تکنو
قابل تهیه
80,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... مبانی رسوب هیدروکرب
قابل تهیه
130,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... تامین مالی صنعت نفت
قابل تهیه
140,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )