تلفن پشتیبانی :
(021)66414040
0


کتاب های

زبان تخصصی

... تافل دکتری ( راهنما
قابل تهیه
250,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... فرهنگ لغات و اصطلاح
قابل تهیه
80,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... زبان تخصصي مديريت
قابل تهیه
110,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... فرهنگ لغات و اصطلاح
قابل تهیه
110,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... فرهنگ لغات و اصطلاح
قابل تهیه
140,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... فرهنگ لغات و اصطلاح
قابل تهیه
95,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... متون روان شناسی به
قابل تهیه
130,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

Computer Networking
قابل تهیه
300,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... Digital signal proc
قابل تهیه
220,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

Fluid Mechsnics
قابل تهیه
350,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... Programming languag
قابل تهیه
250,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... Formal Languages an
قابل تهیه
200,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... Computer Architectu
قابل تهیه
300,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... Wireless Communicat
قابل تهیه
220,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... Engineering Mechani
قابل تهیه
350,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... Power System Analys
قابل تهیه
270,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... انگلیسی تخصصی برای
قابل تهیه
80,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... زبان تخصصی ویژه روا
قابل تهیه
280,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... زبان تخصصی مدیریت
قابل تهیه
80,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... متون تخصصی مدیریت ب
قابل تهیه
180,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )