تلفن پشتیبانی :
(۰۲۱)۶۶۴۱۴۰۴۰
0


کتاب های

جغرافیا و زمین شناسی

... زمین شناسی ساختاری
قابل تهیه
45,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... رسوب شناسی و سنگ شن
قابل تهیه
49,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... دنیای عمودی غارها
قابل تهیه
65,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... جغرافیای جمعیت ایرا
قابل تهیه
72,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... Geography and Rural
قابل تهیه
21,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... جغرافیای انسانی ایر
قابل تهیه
41,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... ژئومورفولوژی ساختما
قابل تهیه
115,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... مبانی توصیف و تفسیر
قابل تهیه
20,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... مبانی خاک شناسی
قابل تهیه
36,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... تکنیک های کوه نوردی
قابل تهیه
250,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... آزمايشگاه مكانيك خا
قابل تهیه
50,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... زمین شناسی مهندسی و
قابل تهیه
400,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... زمین شناسی برای مهن
قابل تهیه
650,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... کاربرد روشهای تصمی
قابل تهیه
100,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... کاربرد آمار در علوم
قابل تهیه
650,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... روابط و پیوند های ر
غیر فعال
49,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )
مرا هنگام موجود شدن مطلع کن

... نظریه های توسعه روس
قابل تهیه
150,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... مهارت های کاربردی د
قابل تهیه
175,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... زمینه های غالب در ج
قابل تهیه
18,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... مجموعه سوال های کار
قابل تهیه
500,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )