تلفن پشتیبانی :
(021)66414040
0


کتاب های

زمین شناسی

... زمین شناسی مهندسی و
قابل تهیه
380,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... مبانی زمین شناسی
قابل تهیه
52,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... مبانی زمین شناسی
غیر فعال
200,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )
مرا هنگام موجود شدن مطلع کن

... مبانی زمین شناسی زی
قابل تهیه
230,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

منابع زمین
قابل تهیه
210,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... زمین شناسی و زمین ش
قابل تهیه
105,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... آب و هوای کره ی زمی
قابل تهیه
120,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... راهنمای کانی شناسی
غیر فعال
120,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )
مرا هنگام موجود شدن مطلع کن

... راهنمای کانی شناسی
قابل تهیه
60,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... نمونه برداری و تجزی
قابل تهیه
120,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... منابع زمین گرمایی
قابل تهیه
66,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... سیری در تحولات حمل
قابل تهیه
280,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... مبانی زمین شناسی مه
قابل تهیه
80,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... مهندسی ژئوتکنیک خاک
قابل تهیه
550,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... بلورها وکانیها
قابل تهیه
80,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... مقدمه ای بر بلور شن
قابل تهیه
50,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... خواص مهندسی سنگها
قابل تهیه
130,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... ژئوتکتونیک
قابل تهیه
180,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... خاک شناسی برای زمین
قابل تهیه
60,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... تجزیه و تحلیل مسائل
قابل تهیه
120,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )