تلفن پشتیبانی :
(۰۲۱)۶۶۴۱۴۰۴۰
0


کتاب های

ارتباطات و تکنولوژی

... دنیای واقعی ویدیو د
قابل تهیه
100,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... به سوی دروازه های ع
قابل تهیه
300,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... نورپردازی در عکاسی
قابل تهیه
200,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... اصول فیلم برداری با
قابل تهیه
14,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... آموزش فیلمبرداری دو
قابل تهیه
27,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... آموزش نوین عکاسی
قابل تهیه
80,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... کتاب کوچک درباره وی
قابل تهیه
19,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... اصول عکاسی دیجیتال
قابل تهیه
70,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... صد و یک راه برای عک
قابل تهیه
80,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... اطلاعات و ارتباطات
قابل تهیه
70,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... حقوق ارتباط جمعی
قابل تهیه
230,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... ارتباطات انسانی
قابل تهیه
210,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... شیوه های رهبری برای
قابل تهیه
389,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... معجزه ی ارتباط و ان
قابل تهیه
120,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... آشنایی با شبکه های
قابل تهیه
200,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... درآمدی بر جامعه شنا
قابل تهیه
150,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... هنر و ارتباطات
قابل تهیه
110,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... نظام جامع یادگیری ا
قابل تهیه
51,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... مبانی ارتباطات جمعی
قابل تهیه
160,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... زبانشناسی خبر
قابل تهیه
250,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )