تلفن پشتیبانی :
(۰۲۱)۶۶۴۱۴۰۴۰
0


کتاب های

آموزش و علوم تربیتی

... راهبرد آموزش دانش آ
قابل تهیه
40,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... سنجش و اندازه گیری
قابل تهیه
320,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... چگونه مقاله پژوهشی
غیر فعال
50,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )
مرا هنگام موجود شدن مطلع کن

... تربیت معلم و کارورز
غیر فعال
26,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )
مرا هنگام موجود شدن مطلع کن

... روشهای عمومی مطالعه
قابل تهیه
80,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... آموزش مهارت های فکر
قابل تهیه
120,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... مبانی برنامه ریزی آ
قابل تهیه
300,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

هنر تدریس
قابل تهیه
160,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... رفتار با کودکان و ن
قابل تهیه
180,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... کودکان بیش فعال و ک
قابل تهیه
70,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... مقیاس های سنجش نگرش
قابل تهیه
135,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... پایه های پژوهش درعل
قابل تهیه
130,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... اختلال های یادگیری
قابل تهیه
95,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... خودآزمای دانش حوزه
قابل تهیه
28,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... مدیریت و مقررات آمو
قابل تهیه
85,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... علم النفس (مجموعه س
قابل تهیه
90,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... مهارت های ارتباطی
قابل تهیه
140,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... نظریه های انگیزش در
قابل تهیه
560,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... مبانی نظری و اصول م
قابل تهیه
240,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... علم النفس از دیدگاه
قابل تهیه
160,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )