تلفن پشتیبانی :
(۰۲۱)۶۶۴۱۴۰۴۰
0


کتاب های

زبان و ادبیات خارجی

... انگلیسی در 30 روز
قابل تهیه
400,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... آموزش حروف الفبای ا
قابل تهیه
18,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... آموزش نخستین کلمات
قابل تهیه
50,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... انگلیسی در سفر
قابل تهیه
400,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... زبان عمومی (کارشناس
قابل تهیه
1,250,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... نگاهی به زبان یک بر
قابل تهیه
200,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... فرانسه در 30 روز
قابل تهیه
350,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... ایتالیایی در 30 روز
قابل تهیه
200,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... فرهنگ آلمانی - فارس
قابل تهیه
50,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... چهره‌ی غمگین من
قابل تهیه
280,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... فرهنگ جامع ترکی است
قابل تهیه
250,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... ترکی استانبولی در س
قابل تهیه
150,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... اسپانیایی در 30 روز
قابل تهیه
250,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... فرهنگ لغات و اصطلاح
قابل تهیه
50,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... زبان عمومی ارشد زیر
قابل تهیه
390,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... زبان عمومی کارشناسی
قابل تهیه
330,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... واژگان ضروری504
قابل تهیه
90,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... زبان عمومی ارشد زیر
قابل تهیه
490,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... زبان تخصصی مدیریت
قابل تهیه
600,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... آزمون های بین الملل
قابل تهیه
500,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )