تلفن پشتیبانی :
(۰۲۱)۶۶۴۱۴۰۴۰
0


کتاب های

تربیت بدنی و ورزش

... آموزش نوین کوهنوردی
قابل تهیه
50,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... تکنیک های کوه نوردی
قابل تهیه
250,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... دنیای عمودی غارها
قابل تهیه
65,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... روان شناسی فیزیولوژ
قابل تهیه
1,300,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... آناتومی و فیزیولوژی
قابل تهیه
399,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... تربیت بدنی عمومی
قابل تهیه
110,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... مدیریت اوقات فراغت
قابل تهیه
90,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... آزمون های کاربردی ب
قابل تهیه
35,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... راهنمای کامل کتاب ز
قابل تهیه
175,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... اصول و مبانی تربیت
قابل تهیه
75,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... روشهای آماری در ترب
قابل تهیه
25,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... سنجش و ارزشیابی در
قابل تهیه
32,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... فوتبال علیه دشمن
قابل تهیه
600,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... spssدر تربیت بدنی
قابل تهیه
292,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... روش های تحقیق در تر
قابل تهیه
299,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... مدیریت کیفیت در ورز
قابل تهیه
140,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... حركات ورزشي براي هم
قابل تهیه
125,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... مرجع کاربردی روانش
قابل تهیه
40,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... مقدمه ای بر بازاریا
غیر فعال
120,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )
مرا هنگام موجود شدن مطلع کن

... آسیب شناسی ورزشی
قابل تهیه
699,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )