تلفن پشتیبانی :
(۰۲۱)۶۶۴۱۴۰۴۰
0


کتاب های

روانشناسی

... جدیدترین روش درمان
قابل تهیه
230,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... راهبرد آموزش دانش آ
قابل تهیه
40,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... شخصیت شناسی (انیا گ
قابل تهیه
250,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... غلبه بر افکار بد بی
قابل تهیه
40,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... مشاور لحظه ای شما
قابل تهیه
37,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... وسواس و درمان آن
قابل تهیه
165,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... سنجش و اندازه گیری
قابل تهیه
320,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... اخلاق در روان درمان
قابل تهیه
350,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... راهبرد های عملی کار
قابل تهیه
30,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... اصول مشاوره پیش از
قابل تهیه
100,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... روان شناسی فیزیولوژ
قابل تهیه
1,300,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... نظریه های یادگیری ا
قابل تهیه
320,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... نگرش و تغییر نگرش
قابل تهیه
200,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... روان شناسی اجتماعی
قابل تهیه
190,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... نظریه های شخصیت
قابل تهیه
1,100,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... آزمونهای روانشناختی
قابل تهیه
200,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... اصلاح رفتار کودکان
قابل تهیه
90,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... روان شناسی تربیتی
قابل تهیه
430,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... روان شناسی شخصیت
قابل تهیه
350,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... روانشناسی صنعتی و س
قابل تهیه
700,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )