تلفن پشتیبانی :
(۰۲۱)۶۶۴۱۴۰۴۰
0


کتاب های

علوم اجتماعی و جامعه شناسی

... جامعه شناسی
قابل تهیه
180,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... پایه های پژوهش درعل
قابل تهیه
130,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... تفاوتهای فردی
قابل تهیه
280,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... نظريه پردازي براي ت
قابل تهیه
80,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... پويش كيفي و طرح پژو
قابل تهیه
190,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... جامعه شناسی سیاسی
قابل تهیه
300,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... درآمدی جامع بر نظری
قابل تهیه
540,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

فساد اداری
قابل تهیه
125,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... مبانی مدد کاری اجتم
قابل تهیه
120,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... روش تحقیق در علوم ا
قابل تهیه
480,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... جامعه شناسی
قابل تهیه
880,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... جامعه شناسی
قابل تهیه
1,160,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... بررسی تجربی نظام شخ
غیر فعال
120,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )
مرا هنگام موجود شدن مطلع کن

... پژوهش چندمتغیری کار
قابل تهیه
830,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... تحلیل نظری و تطبیقی
قابل تهیه
280,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... کشاکش آرا در جامعه
قابل تهیه
480,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... نحوه ی انجام تحقیقا
قابل تهیه
680,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... انسان شناسی شهری
قابل تهیه
760,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... مدیریت منابع انسانی
قابل تهیه
780,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... تئوری و مسائل اقتصا
غیر فعال
260,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )
مرا هنگام موجود شدن مطلع کن