تلفن پشتیبانی :
(۰۲۱)۶۶۴۱۴۰۴۰
0


کتاب های

حقوق عمومی

... تحولات و رویکردهای
قابل تهیه
160,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... حقوق صنعت احداث
قابل تهیه
250,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... تحلیل جرایم کلاهبرد
قابل تهیه
370,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... ترجمه ی تحت اللفظی
قابل تهیه
125,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... مشاوران حقوقی
قابل تهیه
200,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... قانون آیین دادرسی د
قابل تهیه
170,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... انگلیسی برای دانشجو
قابل تهیه
110,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... حقوق جزای عمومی
قابل تهیه
500,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... آیین دادرسی مدنی (
قابل تهیه
130,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... مروری بر مالیه عموم
قابل تهیه
220,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... کتاب طلایی حقوق جزا
قابل تهیه
260,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... مجموعه سوالات طبقه
قابل تهیه
430,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... حقوق جزای عمومی جلد
قابل تهیه
200,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... قوانین و مقررات کار
قابل تهیه
800,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... قانون اساسی جمهوری
قابل تهیه
50,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

متون فقه 2
قابل تهیه
110,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... شرح قانون مجازات اس
قابل تهیه
220,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... حقوق اداری
قابل تهیه
220,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... حقوق کیفری عمومی
قابل تهیه
125,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... قوانین و مقررات ثبت
قابل تهیه
360,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )