تلفن پشتیبانی :
(021)66414040
0


کتاب های

حقوق تجارت

... مجموعه حقوق تجارت
قابل تهیه
%10 OFF108,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... حقوق شرکتهای تجاری
قابل تهیه
105,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... قانون تجارت
قابل تهیه
470,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... حقوق تجارت جلد اول
قابل تهیه
160,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

حقوق تجارت
قابل تهیه
100,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... مجموعه نکات کلیدی و
قابل تهیه
160,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... قانون تجارت
قابل تهیه
95,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... قانون یار حقوق تجار
قابل تهیه
250,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... 444ماده از قانون تج
قابل تهیه
35,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... جنبه های حقوقی ادغا
قابل تهیه
%10 OFF72,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... حقوق تجارت ( شرکتها
قابل تهیه
150,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... حقوق تجارت بین المل
قابل تهیه
120,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... تفسیر قرارداد های ت
قابل تهیه
180,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... تجارت الکترونیک و ب
قابل تهیه
200,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... اموال و مالکیت
قابل تهیه
180,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... حقوق تجارت به زبان
قابل تهیه
160,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... حقوق تجارت (برات،سف
قابل تهیه
140,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... حقوق تجارت شرکتهای
قابل تهیه
140,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... حقوق ورشکستگی (حقوق
قابل تهیه
80,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... حقوق تجارت
قابل تهیه
100,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )